Publikasjoner

 • Memorandum til de teologiske fakulteter

  Edwien skrev denne”interpellasjonen” til de teologiske fakultetene i Norden (1962), hvor han henstilte til dem om å avklare sitt forhold til dogmene om “Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse”. Edwien mente fakultetenes vitenskapelige status og kravet til sannhet forpliktet dem til enten å påvise holdbarheten i påstandene eller la være å fremsette dem.

  Les mer…

  Kategorier:
 • Idékampen i det bibelske gudsbildet

  “I et mer ‘teologisk’ språk kan en kanskje si at skriftet – uten å benytte seg av den konfesjonelt tillatte ‘interpretasjon’ – vil gi et bidrag til ‘avmytologiseringen av det bibelske kerygma'”. I stedet for gjennom tolkning å forsøke å holde seg innenfor de tradisjonelle dogmatiske og mytologiske anskuelsesformer, forsøker Edwien å klargjøre evolusjonære idékonflikter…

  Les mer…

  Kategorier:
 • Dogmet om Jesus

  “Edwiens bok Dogmet om Jesus” er radikal i ordets virkelige mening, den går til bunns, til kilden, til roten. Den er lidenskapelig, klar og modig. Den er usedvanlig spennende og oppfriskende lesning. Den er et legemiddel mot tidens frykteligste sykdom: angsten for – og mistilliten til – vårt eget intellekt…” Jens Bjørneboe i “Vi som…

  Les mer…

  Kategorier:
 • Kristendom og åndskrise

  Essays om bl.a. gudsbegrep og moralkrisen, ideologiske konflikter, utviklingstanken og Kristusdogmet.

  Les mer…

  Kategorier:
 • Ut av mørket

  “Et oppgjør med kristendommens dogmer – på religiøs-etisk grunn”. Med krigen som bakteppe går Edwien særlig inn på kirkens helveteslære.

  Les mer…

  Kategorier:
 • Jesus i konflikt med menneskerettighetene

  I boken viser Ediwen at Jesus står i konflikt med sentrale verdier uttrykt i FN’s menneskerettigheter, og kan ikke stå som et forbilde, verken for fred, demokrati, internasjonalt samarbeid eller sosiale rettigheter.

  Les mer…

  Kategorier:
 • Er kristendommen en fare for verdensfreden

  “Edwien anser kristendommen som et sentralt og skjebnesvangert element i vår kulturs voldsproblem. Fordi forestillingen om guden som krigfører og helvete som han torturinstans er så sterkt integrert i kristendommen, blir den selv et etisk hovedproblem: Volden er en del av kristendommen selv… (Johan Galtung)

  Les mer…

  Kategorier: