Større debatter

Det var noen store debatter, mange i regi av lokallag av Human Etisk Forbund. Disse debattene fikk stor oppmerksomhet i media og blant publikum og skapte store bølger, bl.a. i Drammen og i Kristiansand. En debatt i det kristne studentbladet Credo strakte seg over et par år.

«Humanisme» – skip uten havn

Etikk og menneskerettigheter

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946.
Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet «Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».»
I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer «innenfra» og viser til en kristen lineær virkelighetsforståelse hvor det finnes en begynnelse og en slutt.