Kristendommens voldsideologi

Kristendommens innebygde dualisme og dogmet om det ene historiske menneske som blir Gud, skiller menneskene i gode og onde eller hva Edwien kaller en ‘sjelelig rasisme’. Historien har vist at denne kombinasjonen har ført frem en farlig førerideologi og antisemittisme, helveteslære og militarisme. Med et samlebegrep har vi med støtte i Edwien, kalt dette emnet for ‘kristendommens voldsideologi’.

«Humanisme» – skip uten havn

Etikk og menneskerettigheter

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946.
Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet «Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».»
I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer «innenfra» og viser til en kristen lineær virkelighetsforståelse hvor det finnes en begynnelse og en slutt.